PRO­IEC­TUL GRA­S­SRO­OTS RADIO
O Acțiu­ne Euro­pea­nă pen­tru Con­ști­en­ti­za­rea Comu­ni­tă­ții

Inter­ne­tul a aju­tat la conec­ta­rea oame­ni­lor din întrea­ga lume, dar nu a aju­tat, în ace­eași măsu­ră, la conec­ta­rea veci­nă­tă­ți­lor sau comu­ni­tă­ți­lor. Pro­iec­tul Gra­s­sro­ot Wave­len­gths pilo­tea­ză solu­ții pen­tru plat­for­me de infor­ma­re a comu­ni­tă­ți­lor și pen­tru a con­tri­bui la plu­ra­lis­mul mass-media, cu sco­pul de a:

  • mic­șo­ra obs­ta­co­le­le în dema­ra­rea și între­ți­ne­rea unei sta­ții de radio comu­ni­tar
  • crea rețe­le regio­na­le și euro­pe­ne de radi­o­uri care pot pune lao­lal­tă resur­se loca­le comu­ni­ta­re
  • co-ino­va în dome­ni­ul ser­vi­cii lor de media cola­bo­ra­ti­ve
  • cre­aș­te per­mea­bi­li­ta­tea și impac­tul aces­tor sta­ții printr‑o com­bi­na­ție de teh­no­lo­gii digi­ta­le și non-digi­ta­le

Gra­s­sro­ot Wave­len­gths adu­ce lao­lal­tă ingi­neri, spe­cia­liști în ști­in­țe soci­a­le, artiști, desig­neri și comu­ni­tăți pen­tru a regân­di de la zero teh­no­lo­gia radi­o­u­lui comu­ni­tar.

GRA­S­SRO­OTS RADIO NEWS
  • Plans are being fina­li­zed to set up the fir­st com­mu­ni­ty radio on a Cork island (Ire­land), and, also for the fir­st time, to live stream the All-Island Foo­tba­ll Cham­pi­on­ships, whi­ch will be held the­re. Com­mu­ni­ty radio will be laun­ched on Bere Island befo­re the end of.…..

  • CNA a acor­dat pri­me­le frec­ven­țe pen­tru radi­o­uri comu­ni­ta­re în două comu­ne din Româ­nia  …

  • Tech­no­lo­gi­cal chan­ges, high con­nec­ti­vi­ty, and par­ti­ci­pa­tion all fits in a buc­ket For the fir­st time in Roma­nia, two com­mu­ni­ty radio sta­tion licen­ses have been issu­ed in the fra­mework of the Euro­pean pro­ject Gra­s­sro­ot Wave­len­gths. The new high-tech FM sta­tions will broad­cast in, enga­ge with, and ser­ve.…..

  • This year the city of Lis­bon will host the Web Sum­mit, on Novem­ber 5 – 8, 2018. The Web Sum­mit is a tech­no­lo­gy con­fe­ren­ce held annu­a­l­ly sin­ce 2009. The topic of the con­fe­ren­ce is cen­te­red on inter­net tech­no­lo­gy and atten­de­es ran­ge from Fort­u­ne 500 com­pa­nies to sma­l­ler tech com­pa­nies. This con­tains a mix of CEOs and.…..