COMU­NI­TĂȚI

GW va înce­pe în patru comu­ni­tăți rura­le afla­te în: insu­le­le din Irlan­da ves­ti­că, Del­ta Dună­rii și Olte­nia în Româ­nia, insu­la Madei­ra din Por­tu­ga­lia.

Ade­sea numi­te “peri­fe­ri­ce”, aces­te comu­ni­tăți nu sunt, în mod uzu­al, con­si­de­ra­te epi­cen­te­re ale noi­lor dezvol­tări teh­no­lo­gi­ce. În ace­lași timp, nevo­ia de comu­ni­ca­re nu este mai mică în ast­fel de comu­ni­tăți, chiar dacă ele sunt dife­ri­te.

În timp ce teh­no­lo­gia care va fi dezvol­ta­tă va func­țio­na la fel de bine în zone urba­ne, dezvol­tăm GW pen­tru a func­țio­na în pri­mul rând în zone rura­le.