RADIO PEN­TRU UN NOU SECOL

Gra­s­sro­ot Wave­len­gths (GW) urmă­reș­te să îmbu­nă­tă­țeas­că capa­ci­ta­tea radi­o­u­ri­lor loca­le, făcân­du-le, în ace­lași timp, mai ușor de ope­rat. Sco­pul nos­tru este să creș­tem numă­rul de radi­o­uri loca­le din Euro­pa și din lume. Por­nim din zone rua­le, peri­fe­ri­ce, care au, de obi­cei, cea mai mare nevo­ie de media loca­le.

GW este con­stru­it pe plat­for­ma de radio Roo­tIO, cu un pachet har­dwa­re și softwa­re liber/​deschis, care per­mi­te cre­a­rea de sta­ții de radio baza­te pe un smar­tpho­ne necos­ti­si­tor. Mem­brii comu­ni­tă­ții ascul­tă radi­o­ul pe unde FM și inte­rac­țio­nea­ză cu sta­ția pe Web și prin inter­me­di­ul tele­fo­nu­lui.